REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl - Miziołek Adam
z dn. 1 lutego 2019 roku 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.mkrzewy.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  www.mkrzewy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gospodarstwem ogrodniczym występującym również pod nazwą Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem ;
9. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.mkrzewy.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.mkrzewy.pl, prowadzony jest przez Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl z siedzibą ul. Piotrkowska 45, 97-371 Bujny.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Osoba która nie ukończyła 18 lat nie może zostać klientem sklepu gospodarstwa. 
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.mkrzewy.pl, oraz w potwierdzeniu złożonego zamówienia przesyłanego drogą elektroniczną, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Założenie i prowadzenie konta klienta na stronach www.mkrzewy.pl jest usługą bezpłatną. 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z założeniem konta klienta i zgodą na przetwarzanie danych klienta w ramach złożonego zamówienia. Dane zostaną udostępnione firmie przewozowej, oraz firmie zajmującej się księgowością gospodarstwa. 
3.4. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w szczególności zdjęć roślin znajdujących się na stronie. 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.mkrzewy.pl, dokonać wyboru sadzonek roślin, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) planowanego czasu dostawy,
f) o przedsprzedaży / poza sezonem wegetacji roślin.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Szkółką Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.(1)
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
4.8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Przedmiot zamówienia to żywe rośliny, może się okazać po weryfikacji zamówienia na polu, że nie jest możliwa jego realizacja w pierwotnym kształcie. Jeśli wycofane ze sprzedaży rośliny stanowią nie więcej jak 30 % zamówienie, zamówienie będzie realizowane w tym zakresie. Jeśli odsetek wycofanych roślin jest większy, obsługa sklepu będzie się kontaktować z klientem w celu modyfikacji zamówienia. Postępowanie opisane w zasadach wysyłki roślin w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest  podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej. Każde złożone poprzez stronę www.mkrzewy.pl  zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system na podany podczas składania zamówienia adres email. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do sprawdzenia poprawności tych danych i ich poprawienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką roślin. Kupujący składając zamówienie w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl udziela właścicielowi gospodarstwa, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z firmą kurierską na nadanie przesyłki zamówionej w sklepie internetowym pod adresem www.mkrzewy.pl na jego koszt. Koszty dostawy wynoszą jak w załącznikach;  cennik Polska, cennik UE.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.  Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez Kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki do Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.
5.3 Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty za wysyłkę nie będzie uwzględniana na fakturze VAT RR. Uwzględnione tam będą tylko koszty towaru. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej i nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl drogą e-mail przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji zamówienie należy odebrać osobiście w siedzibie Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl lub wysyłając po zamówienie współpracującą z Kupującym firmę przewozową.

5.4 Rośliny zniszczone podczas transportu, nie z winy Kupującego, należy reklamować niezwłocznie po dostarczenia przesyłki-24 godziny, ze względu na specyfikę reklamowanego towaru, towar to łatwo psujące się rośliny. Do reklamacji należy obowiązkowo dołączyć zdjęcie uszkodzonych roślin i paczki. Po zweryfikowaniu informacji rośliny zostaną ponownie dosłane w ustalonym terminie, na koszt sprzedawcy.
5.5. Termin realizacji dostawy wynosi w sezonie ogrodniczym od marca do października od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia/pobranie lub wpłynięcia wpłaty na konto sklepu/przelew. Zamówienia składane poza sezonem ogrodniczym od listopada do lutego są formą przedsprzedaży. Zamówienie składające się z roślin o różnym terminie wysyłki,czeka z wysyłką, na roślinę najpóźniej zaczynającą wegetacje 

5.6. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl zastrzega, że nie zawsze może zostać zrealizowane pełne zamówienie. Braki roślin mogą być spowodowane szkodami mrozowymi, lub innymi warunkami pogodowymi oraz chorobami roślin. W takich wypadkach sposób postępowania jest dokładnie opisany w warunkach wysyłki roślin. Ewentualna nadpłata wynikła w sytuacji braku sadzonek, zostanie odesłana na konto wskazane przez kupującego lub konto z którego opłata została przelana / wpłacona. Jeśli nie ma możliwości zwrotu nadpłaty (np. brak kontaktu z kupującym), nadwyżka pozostaje na saldzie klienta w sklepie, w każdej chwili oddana do dyspozycji klienta. Jeśli zwrot powstałej nadpłaty ma zostać wysłany na adres klienta, klient ponosi koszty takiego zwrotu. Zwrot na konto w banku jest bez kosztowy dla klienta. 
5.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  mkrzewy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego:
59 1090 2590 0000 0001 4931 1229
b) płatnością w systemie Przewlewy24,
c) Pobranie - płatne przy odbiorze przesyłki u doręczyciela paczki.
d) gotówką przy odbiorze na miejscu Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na "wysłany". Termin automatycznego prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na "wysłane".
7.2. Automatycznie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów łatwo psujących się, jakimi są oferowane przez Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl - żywe rośliny.
7.3. Ponieważ gospodarstwo wychodzi naprzeciw klientowi, dajemy klientowi możliwość zwrotu roślin pod warunkiem, że rośliny na podróż zostaną przez kupującego zapakowane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie w transporcie.
7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [1] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja wysłana pocztą elektroniczną). Informacja powinna zawierać dane kupującego oraz numer zamówienia.
7.5. Termin zwrotu roślin to odesłanie w ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki, na koszt kupującego. Pieniądze wpłacone na poczet realizacji zamówienia zostaną zwrócone na podane przez kupującego konto, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu zamówienia. 
7.6. Skutki odstąpienia od umowy przed zmianą statusu na wysłany; 
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed zmiana statusu paczki na "wysłany" zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
b) Zwrotu płatności dokonamy na podane przez Państwa numer konta bankowego, chyba że wyraźnie ustalono inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email; sklep@mkrzewy.pl lub adres Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl, ul. Piotrkowska 45; 97-371 Bujny. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres sklep@mkrzewy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia lub rachunkowością Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl.
10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach realizacji zamówienia lub mailingowych Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl jeśli taka zgoda została wyrażono poprzez odpowiednie zaznaczenie w formularzu sklepu.
10.3. Co do ochrony danych osobowych klienta stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl, ul. Piotrkowska 45, 97-371 Bujny. Adres poczty elektronicznej:  sklep@mkrzewy.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi i danymi właściciela Gospodarstwa, wskazanymi jak wyżej. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO.

10.4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych, poprzez logowanie się na swoje konto w sklepie lub drogą email, czy za pomocą obsługi sklepu www.mkrzewy.pl. 
10.5. Dane klienta udostępnione do przetwarzania zamówienia, są przetrzymywane w bazie danych sklepu gospodarstwa do czasu, kiedy klient zażyczy sobie aby dane te usunąć lub usunie je sam logując się na swoje konto w sklepie.
10.6. Usunięcie danych osobowych z bazy klientów sklepu Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl wiąże się z bezpowrotną utratą uzbieranych punktów lojalnościowych oraz wszelkich przyznanych do konta rabatów. 
10.7. Usuniecie danych osobowych klienta z bazy danych sklepu Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl nie jest jednoznaczne z usunięciem transakcji. 
10.8. Dane transakcyjne pozostają w systemie sklepu, są one niezbędne dla prowadzonej przez Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl buchalterii
10.9. Integralną częścią w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych jest "Polityka prywatności i plików cookies". 


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółką Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółką Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


[1] Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mkrzewy.pl prowadzone przez Adama Miziołka adres;  ul. Piotrkowska 45, 97-371 Bujny, tel. 607 226 100 email mkrzewy.pl@gmail.com adres strony sklepu internetowego www.mkrzewy.pl